REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi Małgorzata Markowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWY KIEŁEK Małgorzata Markowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14 A lok. 12, NIP: 542 – 261 – 62 – 23, REGON: 200765506.

2. Sprzedającym jest Małgorzata Markowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWY KIEŁEK Małgorzata Markowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14 A lok. 12, NIP: 542 – 261 – 62 – 23, REGON: 200765506, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.zdrowykielek.pl

3. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w szczególności z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Ceny zaprezentowane w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych, stanowią wartość brutto i całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.

4. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli..

5. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.

6. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:

1) Sprzedający – Małgorzata Markowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWY KIEŁEK Małgorzata Markowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14 A lok. 12, NIP: 542 – 261 – 62 – 23, REGON: 200765506;

2) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);

3) Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;

4) Strona internetowa – strona www.zdrowykielek.pl;

5) Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą zdrowykielek.pl;

6) Produkt – produkty w postaci kosmetyków i perfum, znajdujące się w ofercie asortymentowej Sprzedającego;

7) Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);

8) Dostępność Produktu – znajdowanie się Produktu na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie www.zdrowykielek.pl informacji o Produkcie i jego cenie;

9) Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Produkty i

potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

10) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść złożonego oświadczenia woli, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

11) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

12) Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;

13) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

14) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

7. Sklep Internetowy umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertą asortymentową Sprzedającego poprzez prezentację Produktów wraz z podaniem ceny, zdjęć oraz informacją o ich dostępności.

8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

II. ZAMÓWIENIE

1. W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez przesłanie zamieszczonego na stronie internetowej sklepu wypełnionego formularza zamówienia na podany na stronie adres mailowy.

2. Przy każdym Produkcie podane są informacje o jego cechach, dostępności oraz cenie. Przy każdym Produkcie zamieszczone są jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczenia Produktu oraz akceptowanych sposobach płatności.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych produktów nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

4. Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych z zastrzeżeniem postanowień z pkt. II.10 oraz II. 15.

5. Składając zamówienia Kupujący:

1) dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych Produktów z listy punktów dostępnych na Platformie albo wskazuje miejsce dostawy;

2) wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Produkt, który stanowić ma przedmiot umowy;

3) dokonuje wyboru sposobu doręczenia Produktu ze wskazanych przez Sprzedającego na liście sposobów; cena i termin Dostawy Produktu na adres wskazany przez Kupującego wskazane są przy Produkcie;

4) wskazuje sposób płatności;

5) po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności.

6. Kupujący, po wypełnieniu formularza zamówienia, dokonuje zaznaczenia opcji „Wyślij”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Produkt.

7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji między innymi poprzez ustalenie możliwości realizacji oraz pod kątem dostępności Produktu.

8. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy sprzedaży.

9. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej. W takim przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie.

10. Zamówienia Klientów, którzy zalegają z płatnościami za wcześniej zakupiony towar zostaną zrealizowane niezwłocznie po uregulowaniu wszelkich zaległych płatności jakie posiadają względem Sprzedającego.

11. W terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Produktów, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

12. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.

13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

14. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności za zamówiony Produkt:

1) przedpłata;

2) za pośrednictwem platformy płatniczej;

3) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na stronie internetowej sklepu;

4) przesyłka pobraniowa;

5) odbiór osobisty wraz z dokonaniem zapłaty pod adresem: 15 – 879 Białystok, ul. Św. Rocha 14 A lok. 12.

15. W przypadku wybrania opcji „przelew (przedpłata)” Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

16. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu należności po ustaleniu i podaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego.

17. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Produktem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.

18. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U. 2015 r. poz. 915), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

19. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.

20. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).

III. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE RĘKOJMI

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu – żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to przypadków, kiedy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres: Zdrowy Kiełek, ulica św. Rocha 14a lokal 12, 15-879 Białystok .

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania powodów oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

2) w przypadku sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Złożenie przez konsumenta oświadczenia nie wymaga zachowania określonej formy, konsument może wykorzystać w tym celu Protokół odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zamieszczony na stronie internetowej www.zdrowykielek.pl

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail: sklep@zdrowykielek.pl lub drogą pocztową na adres: Zdrowy Kiełek, ulica św. Rocha 14a lokal 12, 15-879 Białystok.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (tj. na adres e-mail) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu Produkt lub przekazać Produkt osobie przez niego upoważnionej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Zdrowy Kiełek, ulica św. Rocha 14a lokal 12, 15-879 Białystok. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Celem usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o dołączenie do przesyłki z Produktem Protokołu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, wydrukowanego ze strony internetowej www.zdrowykielek.pl, z wypełnionymi dokładnie wszystkimi polami, szczególnie dotyczącymi posiadacza i numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane pieniądze za zwracany Produkt.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego jest sprzedający.

2. Dane osobowe klientów sklepu są przetwarzane w celu realizacji zamówień i związanych z nimi umów kupna sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy– w oparciu o art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe klientów mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu ofert i informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (newsletter). Przetwarzanie takie odbywa w prawnie uzasadnionym celu Administratora - w oparciu o art. 6 ust 1 lit f RODO. Jednakże rozpoczęcie przesyłania informacji związane jest z uzyskaniem zgody klienta na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym są podmioty prowadzące na zlecenie administratora: obsługę techniczną sklepu (Rutcom Sp z o.o.) oraz obsługę księgową ( EF-KA C. Stajniak i Wspólnicy Spółka Jawna)

4. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat z uwagi na wymogi związane z prowadzeniem rozliczeń podatkowych.

5. Klienci sklepu posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do ich przenoszenia.

6. W sytuacji, gdy klient stwierdzi, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 606-950-000, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego oraz obsługi składanych za jego pośrednictwem zamówień.

8. Przetwarzanie podanych przez Klienta danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub

2) zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).


Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta: ………………………………………………………………………………………

Adres Klienta: ………………………………………………………………………………………………….. 

Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………………….

Ja …………………………………………………………, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży / umowy dostawy* zawartej w dniu ………………………………., a dotyczącej następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………… .

Jednocześnie w celu sprawnej identyfikacji umowy wskazuję numer zamówienia: ………………………………………………………………….. oraz załączam dowód zakupu.

Data zawarcia umowy ………………………….........................

Miejscowość i Data: …………………………………………….

Podpis: …………………………………………………


Partnerzy

Betteryou

Bezgluten

Biolatte

Biolaven

Bio Planet

Bonimed

Dary Natury

Denver Foods

Mercola

Nature Science

Fushi

Goldex

Incola

Zielko

Joy Day

Viridian

Swanson

Your Natural Side

Manuka

Sylveco

KosmetykiDLA

Formeds

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i aktualnymi promocjami?

Zapisz się do newslettera